Kringloopbedrijf Noggus&Noggus » over ons »  ANBI publicatie
Print dit artikel

ANBI

ANBI publicatie
Stichting Landstede Kringloop is geregistreerd bij de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u de wettelijk verplichte informatie.

 

Naam: Stichting Landstede Kringloop

 

RSIN/fiscaal nummer:  NL805418568

 

Contactgegevens:
Stichting Landstede Kringloop
Adres: Rechterland 1, Postbus 1
8000 AA Zwolle

 

Werkbedrijven:
Noggus & Noggus
Strangeweg 23
7731 GV Ommen
tel: 0529-453201
e-mail: info@noggusennoggus.nl
Website: www.noggusennoggus.nl
(Noggus & Noggus heeft locaties in Ommen, Dalfsen, Zwartsluis, Staphorst en Hasselt).

 

In Balans
Mulertstraat 52
8061 CG Hasselt
Tel. 038 – 4775660
e-mail: info@inbalanshasselt.nl
website: www.inbalanshasselt.nl

 

Wereldwinkel Zwolle
Assendorperstraat 33
8012 DE  Zwolle
Tel. 038 – 4222575
e-mail:info@wereldwinkelzwolle.nl
website: www.wereldwinkelzwolle.nl
(De wereldwinkel Zwolle, Hardenberg, Vollenhove, Hasselt en Zwartsluis zijn onderdeel van de Stichting Landstede Kringloop).

 

Doelstelling:
Het doel van de stichting is:
Een zinvolle bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, waarbij onderwijs en maatschappelijke initiatieven in de lokale samenleving zichtbaar zijn.
Dit doen we op de volgende manieren:

  • beperken van de afvalstroom door het stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoffen;
  • bieden van werkervaringsplaatsen voor mensen zonder (betaalde) baan;
  • bijdragen aan eerlijke handel door het faciliteren van wereldwinkels in de regio Zwolle en omgeving
  • het bieden van stagemogelijkheden en samenwerkingsprojecten met het onderwijs.
    en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan
Het beleid van de stichting is hieronder weergegeven.

 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Landstede Kringloop wordt gevormd door Stichting Landstede Beheer en Deelnemingen. Voor de samenstelling van het bestuur van deze stichting kunt u terecht op www.landstede.nl.

 

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor de werknemers is conform de CAO.
De bestuursleden van de Stichting Landstede Kringloop zijn onbezoldigd bestuurder en ontvangen geen vergoeding van de stichting.
Vrijwilligers van Noggus & Noggus ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Dit geldt niet voor de deelnemers van In Balans en vrijwilligers van de Wereldwinkels.

De verhouding van werknemers en vrijwilligers is:
Noggus & Noggus :  140 vrijwilligers / 9,2 fte
In Balans  :               70 vrijwilligers / 2,8 fte
Wereldwinkel  :       130 vrijwilligers / 0,7 fte

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden op de websites van de afzonderlijke werkbedrijven.

 

Financiële verantwoording

Balans

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

Materiële vaste activa

163.649

221.850

265.442

329.911

Vlottende activa

145.139

215.680

222.454

169.477

Liquide middelen

491.802

263.391

173.428

143.673

Totaal activa

800.590

700.921

661.324

643.061

Algemene reserve

412.015

368.639

329.650

301.600

Langlopende schulden

160.000

180.000

190.000

200.000

Kortlopende schulden

228.575

152.282

141.674

144.812

Totaal passiva

800.590

700.921

661.324

646.412

Winst- en verliesrekening

2015

2014

2013

2012

Opbrengsten

1.527.091

1.478.437

1.457.263

1.399.074

Personeelskosten

817.317

738.586

748.063

740.168

Huisvestingskosten

319.714

297.363

306.863

317.605

Organisatiekosten

142.024

172.562

158.400

158.287

Inkoop materialen etc.

134.826

177.542

173.187

128.309

Reclamekosten

8.478

22.403

13.188

26.243

Afschrijvingen

58.203

68.862

66.992

61.092

Rentelasten

3.150

3.630

4.020

4.538

Lasten

1.483.712

1.480.948

1.470.713

1.436.242

Resultaat voor subsidies

43.379

-2.511

-13.450

-37.168

Subsidies diverse gemeenten

0

41.500

41.500

41.500

 

Netto resultaat

43.379

38.989

28.050

4.332


Jaarverslag 2015

Beleidsplan 2015

home sitemap rss e-mail
facebook twitter
Aanmelden voor VIPmailing
Spullen over?
Aanbiedingen
Vrijwilliger worden?
Bezorgservice
Kringloopwinkel